Demokracja » Podkarpacie » Rzeszów

Powstał Instytut Podkarpacki

0 Comments

Z inicjatywy Roberta Biedronia, wieloletniego działacza społecznego, współtwórcę Kampanii Przeciw Homofobii, powstaje Instytut Podkarpacki. Jego rzeszowskim przedstawicielem jest Michał Golemo – założyciel i koordynator lokalnego klubu Krytyki Politycznej. W statucie IP czytamy, czym ma się zajmować.

Cele Fundacji to w szczególności:

a) Wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji na terenie Podkarpacia;
b) Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych;
c) Promocja praw człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym promocja równego traktowania kobiet i mężczyzn;
d) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
e) Działalność charytatywna;
f) Ochrona i promocja zdrowia, w tym zapobieganie uzależnieniom oraz HIV/AIDS;
g) Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
h) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
i) Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
j) Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
k) Edukacja europejska;
l) Działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych;
ł) Poprawa dostępu do zatrudnienia;
m) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
n) Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
o) Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
p) Promocja i organizacja wolontariatu.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) Działalność edukacyjną;
b) Kształcenie ustawiczne i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane;
c) Realizację zadań zlecanych przez organy oraz jednostki administracji publicznej;
d) Odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
e) Promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostającej bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, a także działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie;
f) Działania na rzecz zwiększenia zatrudnienia, a przy tym zmniejszenia bezrobocia, w tym współpraca z publicznymi oraz prywatnymi służbami, podmiotami zatrudnienia;
g) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
h) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
i) Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
j) Upowszechnienie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
k) Działalność wspomagająca technicznie, szkolnictwo, informacje lub finansowo organizacje pozarządowe;
l) Prowadzenie doradztwa dla odbiorców działań Fundacji;
ł) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów oraz innych form kształcenia;
n) Tworzenie lokalnej infrastruktury dla działań obywatelskich;
o) Promowanie dialogu obywatelskiego jako formy partycypacji obywatelskiej;
p) Zapobieganie powstania ryzyka wykluczenia społecznego poprzez wzmacnianie roli i funkcji rodziny i wspólnoty lokalnej;
r) Wydawnictwa;
s) Badania i analiza rynku;
t) Rzecznictwo interesów mieszkańców Podkarpacia;
w) Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Fundacja poszukuje wolontariuszek i wolontariuszy, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego i grup ludzi, chcących realizować zaprezentowane powyżej cele. O Instytucie można przeczytać więcej na jego stronie internetowej, a także na profilu na Facebooku.

By


Readers Comments (0)